profile

मादी गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

थुमाकोडाँडा, कास्की

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

कर संकलन प्रणाली

2080-08-21

© Copyright सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग © 2023
सपोर्टको लागि सफ्टेक इन्फोसिस प्रा.लि. काठमाडौ